Postani prostovoljni gasilec / gasilka

Če se želiš pridružiti našemu društvu, prenesi pristopno izjavo na spodnji povezavi, jo izpolni in nam jo pošlji ali pa jo daj enemu od naših članov.

VRSTE ČLANOV V PROSTOVOLJNEM GASILSKEM DRUŠTVU

Gasilska mladina
Mladina se v gasilskih organizacijah deli glede na starost od 6. do 18. leta starosti. Podrobneje se urejajo mesto, vloga in delo mladih v gasilskih organizacijah s Pravilnikom o delovanju mladih v gasilskih organizacijah.

Gasilec pripravnik
Gasilec pripravnik je član prostovoljnega gasilskega društva, ko dopolni starost najmanj 16 let in ima opravljen tečaj za gasilskega pripravnika. V času usposabljanja za gasilca pripravnika član prostovoljnega gasilskega društva ne more sodelovati na intervencijah. Po zaključenem tečaju za gasilskega pripravnika lahko prostovoljno sodeluje na intervencijah pri nalogah, ki so v skladu s programom pripravništva ter niso nevarne za zdravje in življenje.
Dela opravlja pod nadzorom gasilskega vodje.
Mladoletnik lahko opravlja naloge gasilca pripravnika le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali skrbnikov.

Operativni gasilec
Operativni gasilec opravlja operativne naloge v gasilstvu.
Operativni gasilec:
– je strokovno usposobljen za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisan izpit za operativnega gasilca;
– ima opravljen preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposoben za opravljanje gasilske službe;
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
starost operativnega gasilca je skladna s starostjo, ki jo določa Zakon o gasilstvu.

Merila za preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev predpisuje Poveljstvo GZS.

Rezervni operativni gasilec
Rezervni operativni član je operativni gasilec, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne more opravljati vseh nalog gasilske službe. Rezervni operativni član ni član gasilske operativne enote, lahko pa prostovoljno, glede na njegovo zdravstveno in psihofizično sposobnost, občasno opravlja tudi določene operativne naloge gasilske službe, ki jih določi gasilski vodja.

Veteran
Starost, v kateri operativni član preide med veterane, je določena z Zakonom o gasilstvu. Operativni član, ki preide med veterane in opravlja voljeno operativno funkcijo ter ima manj kot dve leti do konca mandata, opravlja to funkcijo do konca mandata.
Veteran lahko glede na svojo zdravstveno in fizično sposobnost opravlja naloge:
– na organizacijskem, preventivnem, izobraževalnem, in vzgojnem področju;
– na intervencijah lahko opravlja naloge svetovalne narave.
Veteran obdrži vse oznake funkcij in činov, ki jih je imel ob imenovanju v veterana oziroma najvišjo položajno oznako za funkcijo, ki jo je do preimenovanja v veterana opravljal v gasilski organizaciji vsaj en mandat. Ne more napredovati v višji čin, lahko pa napreduje po stopnjah. Če veteran obdrži oznake, mora imeti tudi oznako gasilskega veterana.